Gömülen Çocuk(luk)

Büyüme Ortamı, yozlaştığı takdirde, Yaşam’ın barınağı değil, katili ve mezarı olur.

Ve o diri diri toprağa gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman;
Hangi suçtan dolayı öldürüldüğü!

Tekvir Suresi 8-9. Ayetler

Meydana gelen her Olay, Kur’an’da zikredildiği takdirde, Vahy’in Çok-Yönlülüğü gereği, sembolik bir nitelik de taşır. “Çocuk’ların Toprak’a gömülmesi” meseli, bu minvalde sembolik bir okuma üzerinden de ele alınabilir. Hatta, bu şekilde meselin literal anlamı da daha iyi anlaşılır.

Bu Çocuk’lar, Kültür Ortamı’na, yani Toprak’a gömülmüştür. Büyüme Ortamı, yozlaştığı takdirde, Yaşam’ın barınağı değil, katili ve mezarı olur.

C. G. Jung’un tâbiri ile söylersek; bu tip bilinçsiz davranışlarda, bu kişiler aslında Bilinç-dışı unsurların etkisi altındadırlar. Belli Arketip’lerin etkisi altında kaldıkları için, davranışları da bunlara karşılık gelen sembolik unsurlar ihtivâ eder. Gerçekte, bunlar sadece literal anlamda Çocuk’larını değil, aynı zamanda onların remzettikleri Masumiyet’lerini de, Toprak’a yani Kültür Ortamı’na gömmüşlerdir. Farklı bir ifade ile, diyebiliriz ki, Zihin’lerinin üzerine “ölü toprağı” çökmüştür. Bu “ölü toprağı”, yetiştikleri Kültür’ün onlara dikte ettiği önyargılar ve şartlanmışlıklar toplamıdır.

Sonraki ayetlerde de belirtildiği biçimde, Ahiret’te yani Gelecek’te, şu ya da bu şekilde, Gömülen Çocuk’lar atalarına hesap soracaktır. Bu “ölümden sonraki yaşamda” sorulan hesap olarak da düşünülebilir; hayatta kalan ve hayatları Kültür Ortamı’na gömülmeye çalışan çocukların, atalarını yaşamlarının ileriki safhalarında hesaba çekmesi olarak da.

İnsan, kendisi ile ne getirdiğini görecektir.

Tekvir Suresi 14. Ayet

Böylece bâtınen, Gömülen Çocuk, yaşamı Kültür’ün önyargı ve normlarınca, Vicdan’a sığmayacak biçimde karatılanları sembolize eder. Bir Arketip olarak da düşünülebilir.

Ayrıca, bu Gömülme, sadece fizikî bir durumu ifade etmez. Ruhânî Bıçak İmgesi’nde de değindiğimiz gibi, Kişi’nin mânen “gömülmesi”, yani varlığının ve şahsiyetinin yok sayılması da, pek çok durumda gençlerin intiharı ile sonuçlanır. Burada, olumsuz mânevi etkinin/etkilerin fizikî yansımasını görürüz.

27.02.2024

Emin Ali Ertenü
Emin Ali Ertenü
Articles: 486

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir