Kader Çarkı Sembolizmi

Peki İnsan’ın eylemleri neye göre belirlenir? Bir kişinin eylemini/davranışını belirleyen, onun Asl’ını teşkil eden şeyler, bir Fonksiyon’a benzer. Eylem ise bunun bir “yayılımı ve açılımı” gibidir.

Eylemin Asl’ı

“Aşk’ın Oku”nda bahsettiğimiz gibi, Merkez’in “açılımı ve yayılımı”, yani tezâhürü İntegral ve tersi olarak bu Merkez’e “geri dönüş” Türev işlemi gibi düşünülebilir. Daha doğrusu bu iki işlem bu Evrensel İlke’leri, Matematik dili ile formüle eder.

Peki İnsan’ın eylemleri neye göre belirlenir? Bir kişinin eylemini/davranışını belirleyen, onun Asl’ını teşkil eden şeyler, bir Fonksiyon’a benzer. Eylem ise bunun bir “yayılımı ve açılımı” gibidir; bu hâliyle, İntegral ile elde edilen Alan, Eylem Alanı olarak düşünülebilir. Yani bu Fonksiyon’un bir tezâhüründen ibarettir.

Tekrar belirtelim ki, burada analoji yöntemine yani “benzetme yolu ile anlatım”a başvuruyoruz. Bunun ise Tekabüliyet İlke’sinden, yani İlke’lerin farklı Varoluş düzeylerinde müşahede edilebilmesinden kaynaklı olduğunu söylemiştik.

Bu Fonksiyon’lar, Nefs-i Emmare için Kişi’nin heva ve heveslerinden ibarettir. Bunların ise Şekil’leri, Kişi’nin Aile yapısı, Kültür, ekonomik koşullar, coğrafi koşullar gibi Dış’sal unsurlarca belirlenir. Peki İntegral ile sembolize edilen “açılım ve yayılım” nedir? Bu “Zaman’ın Seyr’i ile yaratılış”tır. Zaman’ın Akışı ile, bu belirleyici Fonksiyon’lar/Program’lar/Kuvvet’ler, Kişi’nin davranış repertuvarını meydana getirir. Bu hâliyle Kişi’nin yaşamı sürekli tekrar eden bir tiyatro gibidir. Yani heva ve heveslerinin kurbanı olan kişi için.

Raider Waite Tarot destesindeki Kader Çarkı kartı

Kader Çarkı

Burada Kader Çarkı sembolizminden bahsetmek istiyoruz. Tarot kartlarından 10. Kart olan Kader Çarkı kartı, kişinin sürekli tekrar eden davranışlarına ve bu döngülerin nasıl değiştirilebileceğine işaret eder.

Saat Sembolizmi’nde bahsettiğimiz “saatin tersi yönde dönüş”ü bu kart üzerinde de görebiliriz. Tabii Kader Çarkı’ndaki bu sembolik ifadeyi Simetri İlkesi’ne uygun biçimde, “tersine” de yorumlayabiliriz. Bu durumda İç’e yönelik değil Dış’a yönelik bir yorum yapmış olurduk. Ama şimdilik bu Simetri’yi daha fazla açmadan, bu söylediklerimiz ile iktifa edelim ve Çark’ın burada “saatin tersi yönde” döndüğünü söyleyelim, ki biz de yapacağımız yorumları buna göre yapacağız.

Eklemeden geçmeyelim ki, belli nifak unsurlarını baş göstermeden kökünden kesip atalım. Yorumcu Arketipi ve Âlim Arketipi’nde bahsettiğimiz gibi, eski İlim’lerin yozlaşması ve karanlığa boğulması Falcılık eylemini meydana getirir. Tarot Kartları ise esasen “sadece sembolik ifadelerden oluşan bir kitap”tan başka bir şey değildir. Böylece her Kart, bir Sayı, bir Resim ve bir İsim ile, bir Arketip‘i ifade eder. Yani Büyük Hikâye’nin bir parçasını temsil ederler. Kolayca anlaşılacağı üzere, bunların “geleceği görmek” ile herhangi bir alâkası olmadığı gibi, amaçları “şimdiyi okumak”tır. Günümüzde falcıların ve ahmakların elinde oyuncak olmakla beraberi bunlar esasen Antik Sembol’lerdirler. Belirli Metafizik İlke’lere ve bunların çeşitli tezâhürlerine işaret ederler.

Biz ise bu Tasvir’in (Kader Çarkı kartının) konumuz ile uyumlu olduğunu ve anlatım kolaylığı sağladığını düşündük, hepsi bu kadar. Ki Tarot Kartları gerçekten de tefekkür için uygun bir zemin oluştururlar. Devam edelim.

Sembollerin Yorumları

Kader Çarkı’ndaki hayvan başlı kırmızı adam figürü, bahsettiğimiz arzuları/fonksiyonları/hevesleri temsil eder. Çark’ın Zaman ile dönmesi sonucu, tepedeki Sfenks ile karşılaşırız. Bir eli ile bir Kılıç tutar. Sfenks, “sorulan soru”nun temsilidir.

Her Döngü’nün başında ve sonunda, çünkü bu ikisi aynıdır, İnsan’a sunulan Seçim hakkı kendisini gösterir. Sorulan Soru hep aynıdır: Evet mi Hayır mı? Var mısın Yok musun? Bu Çark, böylece devam mı edecek? Yoksa cesaretin Var mı Aşk’a?

Kılıç, “kesip atan”dır. Döngü’yü aşan Kişi, tekrar eden bu Fonksiyon’lara/Program’lara, heva ve heveslerine kılıcı vurur.

Yılan nedir? Yılan, “seyir ile şekillenen”dir. “Zaman’ın Seyr’i ile Şekil’lenme”nin sembolüdür. Yani “Zaman’ın Seyr’i ile tecelli”nin. Bu ki, Kırmızı Olan’i yeniden şekillendirir. Ne idi, Kırmızı Olan? Nefs’tir, Nefs’in davranış kalıplarıdır, Nefs Matrisi’dir.

Kılıç “kesip atan”dır, dedik. Kılıç, aslen İrade’dir. Çünkü İrade, heva ve hevesleri “kesip atar”. Bir şiirimizde yazdığımız gibi,

Kılıç iradesi

Şeytanların katili…

Son olarak, oldukça önemli başka bir sembolik ifade barındırır bu kart: Kart’ın dört köşesinde, başka Tarot kartlarında da gördüğümüz Boğa, Aslan, İnsan ve Şahin/Kartal, bu sefer altûnî bir renkte resmedilmiştir ve kitap okumaktadırlar. Gerçi Şahin’in kanatlarını açmış ve dik duran pozu farklı bir biçimde de yorumlanabilir ama şimdilik bunu bir kenara bırakıp, sadece bize diğerlerinden farklı göründüğünü söylemekle yetinelim.

Okumak, Kişi’nin mikro-çevresinin ötesine taşmasının ilk adımıdır. Böylece Kader Çarkı’ndan kurtuluş, ancak okumak ile mümkündür. Ki Ontolojik kökenlerinden bahsetmiştik ve bahsetmekteyiz.

Sonuç

Sembolik ifadeler, pek çok farklı biçimde yorumlanabilir. Bu Tekâbüliyet İlkesi’nin bir sonucudur. Biz ise burada, Kader Çarkı Sembolizmi’ni, İnsan-Merkezcil bir biçimde, kendimizi anlamak niyeti ile yorumladık. Sonuçta her yorum İç Dünya’mızın bir yansıması gibidir.

17.09.2023

Emin Ali Ertenü
Emin Ali Ertenü
Articles: 487

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir